• Op kamp met groep 7
 • onze leerlingenraad
 • Kanjertraining
 • Spelletjescircuit
 • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

​Ouderklankbordgroep

​Ouderklankbordgroep

Sinds dit schooljaar kent IKC Bonifatius een pilot ouderklankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit acht ouders, die ongeveer 1x per maand bij elkaar komen om te reflecteren op actuele thema’s. 
De besprekingen van de ouderklankbordgroep hebben een informeel karakter De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad.
Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen.
De ouderklankbordgroep boog zich op 7 maart j.l. over het thema ‘nut en noodzaak van oudergesprekken’. 

Onlangs hebben er weer oudergesprekken plaatsgevonden op ons IKC. 
Voor ouders, leerkrachten en kinderen is het tienminutengesprek een bekend fenomeen.Het is een middel om ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat door contact met de ouders de leerprestaties van de leerlingen positief beïnvloed kunnen worden. 
Ouderbetrokkenheid heeft een significant positief effect op het functioneren van leerlingen binnen school, op hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en hun werkhouding. Dit geldt voor leerlingen van alle leeftijden, ongeacht de economische en etnische achtergrond van het gezin en het opleidingsniveau van de ouders.
Door middel van oudergesprekken streven scholen naar een positieve ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van hun kind.
We reflecteerden op twee vragen:

 1.     Hoe ervaren jullie oudergesprekken op IKC Bonifatius? 
 2.     Zijn tienminutengesprekken nog wel van deze tijd?
Samengevat kwam het volgende voorbij:

 • Als ouder stel je je in op het huidige systeem van 10 minuten gesprekken. De spreiding, frequentie en structuur is helder en duidelijk;
 • De 10 minuten gesprekken worden ervaren als ‘opbrengstgerichte gesprekken’, waarin het vooral gaat over de leerresultaten; 
 • Ouders zijn vooral geïnteresseerd in het welbevinden van hun kinderen en hoe de school aankijkt tegen hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Ondanks dat zij de 10 minuten gesprekken waarderen, zouden zij meer ruimte voor de sociaal emotionele ontwikkeling prettig vinden; 
 • Ouders geven aan dat het in tussentijdse contacten met leerkrachten altijd mogelijk is om samen stil te staan bij het welbevinden van kinderen;
 • Ouders voelen zich welkom bij leerkrachten;
 • Ouders geven aan dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind;
 • We hebben gekeken naar andere aanpakken van oudergesprekken. Men ziet voordelen in een  uitgebreider startgesprek aan het begin van een schooljaar. Een persoonlijke kennismaking tussen ouders en leerkracht (of ouders/ kind/ leerkracht) aan het begin van het schooljaar en het over en weer uitspreken van verwachtingen, zal zijn vruchten afwerpen in het hele jaar was het beeld; 
 • Onder de ouders van de klankbordgroep is geen behoefte aan een flexibeler systeem van oudergesprekken. Hierbij werd de tijdsbelasting voor leerkrachten in ogenschouw genomen;
 • We verkenden in hoeverre we wel/niet gedurende een schooljaar in gesprek gaan met de leerlingen om hen actief bij het leerproces te betrekken. Op de Bonifatius wordt dit niet systematisch gedaan, alhoewel kinderen vaak goed kunnen aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Een aantal ouders geeft aan dat zij voordelen zien als school regelmatig(er) individueel met kinderen spreekt.

Het was een zinvolle avond met waardevolle inbreng. De reflectie vanuit de klankbordgroep wordt meegenomen bij de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl