• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

WAT DOET DE MR

Medezeggenschap 

Het doel van de MR is de medezeggenschap van ouders en schoolteam over de beslissingen die het schoolbestuur, ten aanzien van de school neemt, te regelen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen. Hierbij een aantal voorbeelden: organisatie van de school, schoolreglement, andere schooltijden, fusie scholen, doelstelling van de school, ouderparticipatie, benoeming leerkrachten, ARBO en de schoolgids. 

Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Zij overleggen met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. 

De MR heeft drie soorten rechten 
1. Het instemmingsrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: het schoolplan en de schoolgids. 
2. Het adviesrecht. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen en het aanstellingsbeleid. 
3. Initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken. 

Samenstelling van de MR 
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders en het team zitting in hebben. Ouders kunnen bij de vertegenwoordigers van de MR terecht met vragen, klachten of suggesties. 

De MR op onze school bestaat uit 8 leden. Vier leden worden uit en door de ouders gekozen. Dit noemen we de oudergeleding. De andere vier leden worden gekozen door het schoolteam. Dit noemen we de teamgeleding. 

Verkiezingen 
Bij vertrek van MR leden vanuit de oudergeleding, worden verkiezingen uitgeschreven door een verkiezingscommissie. Middels een bericht in de nieuwsbrief worden ouders gevraagd zich aan te melden. Bij meerdere aanmeldingen introduceren de kandidaten zich in een nieuwsbrief, waarna de ouders hun stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten. 

Vergaderingen 
De data van de vergaderingen staan vermeld in de agenda op deze website. Onze vergaderingen vinden om 19.30 uur plaats in de koffiekamer van de school en zijn openbaar. 

Het mailadres is:  medezeggenschapsraad@bonifatiusschool.eu voor ideeën, vragen en/of opmerkingen.
 


 

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu